Δήλωση Προσβασιμότητας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ 1

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Δήλωση Προσβασιμότητας (άρθρο 42 Ν. 4727/2020)

Ο Δήμος Λαρισαίων δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο https://dhmotikoodeiolarissas.gr/ προσβάσιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23.09.2020, όπως ισχύει), ιδίως του Κεφαλαίου Η’ «Ψηφιακή προσβασιμότητα (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των Οργανισμών του δημοσίου τομέα)».

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο https://dhmotikoodeiolarissas.gr/.

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο παρών ιστότοπος συνάδει μερικώς με τα κριτήρια προσβασιμότητας στο περιεχόμενο Ιστού (WCAG 2.1 ΑΑ). Στον ιστότοπο έχει ενσωματωθεί το Widget προσβασιμότητας ιστότοπου της υπηρεσίας UserWay που τροφοδοτείται από έναν ειδικό διακομιστή προσβασιμότητας (προσφέροντας μία σειρά λειτουργιών προς χρήση για άτομα με αναπηρίες – συμπεριλαμβανομένων εκείνων με προβλήματα όρασης, ακοής, γνωστικής και κινητικής λειτουργίας). Με το συγκεκριμένο Widget, επιλύονται τα περισσότερα θέματα προσβασιμότητας για το Level AA του WCAG 2.1.

Μη προσβάσιμο περιεχόμενο

Σύμφωνα με την περίπτωση (ε) της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν.4727/2020, εξαιρείται το περιεχόμενο των ιστοτόπων τρίτων. Αυτή η περίπτωση αφορά σε ιστοτόπους τρίτων φορέων εκτός του https://dhmotikoodeiolarissas.gr/, που είναι προσβάσιμοι μέσω συνδέσμων.

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση καταρτίστηκε την 22 Απριλίου 2024.

Η αξιολόγηση συμμόρφωσης του ιστοτόπου προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 πραγματοποιήθηκε με αυτοαξιολόγηση που διενήργησε ο Δήμος Λαρισαίων με τη χρήση δύο εργαλείων ελέγχου προσβασιμότητας (accessmonitor.acessibilidade.gov.pt, ace.useit.se/ax/aceit.php).

Η τελευταία αναθεώρηση της δήλωσης έγινε την 22 Απριλίου 2024.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β, παρ.4 του άρθρου 42 του Ν.4727/2020, κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλλει παρατηρήσεις για τυχόν ζητήματα προσβασιμότητας που εντοπίζονται στον ιστότοπο (άρθρο 45 του Ν.4727/2020), να ενημερώνει τον Δήμο Λαρισαίων για τυχόν αδυναμία του ιστοτόπου να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και να ζητεί τις πληροφορίες που ελλείπουν, σύμφωνα με τα άρθρα 37, παρ.3 και 40 του Ν.4727/2020.

Στο Δήμο Λαρισαίων τα ανωτέρω υποβάλλονται με σχετική αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης, η οποία υποβάλλεται εγγράφως στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λαρισαίων (Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 41222, Λάρισα) ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο protokolo@larissa.gov.gr (για πρωτοκόλληση του αιτήματος). Για οποιοδήποτε αίτημα που σχετίζεται αμιγώς με τον ιστότοπο, τη λειτουργία του και το περιεχόμενό του, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο τμήμα Υποστήριξης Μηχανογραφικών Εφαρμογών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο webmaster@larissa.gov.gr.

Διαδικασία εκτέλεσης

Η αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου Λαρισαίων απαντά στον/ην ενδιαφερόμενο/η με πρόσφορο τρόπο.

Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωση ή στα αιτήματα του άρθρου 45 του Ν.4727/2020 «Υποβολή παρατηρήσεων, αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και αναφορών», ο/η ενδιαφερόμενος/η δύναται να επικοινωνήσει με τον Συνήγορο του Πολίτη, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο press@synigoros.gr.

ΤΜΗΜΑ 2

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ο Δήμος Λαρισαίων συνεχίζει τις προσπάθειές του να βελτιώνει συνεχώς την προσβασιμότητα του ιστότοπου πάντα με γνώμονα τη διασφάλιση της ισότιμης και απρόσκοπτης χρήσης από όλους, ανεξάρτητα από τις σωματικές ικανότητες ή την τεχνολογία που διαθέτουν. Παρά τις προσπάθειές μας να κάνουμε όλες τις σελίδες και το περιεχόμενο πλήρως προσβάσιμο, κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας.

Ενεργοποίηση του Μενού Προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου https://dhmotikoodeiolarissas.gr/ ενεργοποιείται κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται στο επάνω δεξιά σημείο της σελίδας. Μέσω του ειδικού αυτού μενού επιτρέπεται η κατά βούληση προσαρμογή χαρακτηριστικών προβολής από τους τελικούς χρήστες.

  Τα cookies συνιστούν μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του χρήστη, όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες, οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη, μπορεί να περιέχουν στοιχεία, όπως ποιες ιστοσελίδες επισκέφτηκε ο χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του χρήστη. Με τη χρήση αυτή, η ιστοσελίδα είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του χρήστη στον ιστότοπο, καθώς και να «διαβάσει» τις πληροφορίες αυτές, προκειμένου να προσφέρει στο χρήστη μια προσωποποιημένη και ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης, με κύριο γνώμονα τις προσωπικές του προτιμήσεις.

  Πολιτική Cookies

  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Analytics tracking code..
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Fonts.
  Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Google Maps.

  Πολιτική Απορρήτου

  Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Καθορίστε τις προτιμήσεις απορρήτου σας ή/και συμφωνήστε με τη χρήση των cookies.