Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

Προκήρυξη

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ 2023

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1ΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2023

για τη σύναψη σύμβασης προσωπικού (μουσικών) ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ (ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 524/1980

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1-8

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ

Υπεύθυνη Δήλωση N1599 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Υπεύθυνη Δήλωση ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 8 ΚΑΙ 22-23

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ (ΤΕΙ)

Υπεύθυνη Δήλωση N1599
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Υπεύθυνη Δήλωση
ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 9-21 ΚΑΙ 24-28

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ

Υπεύθυνη Δήλωση N1599 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Υπεύθυνη Δήλωση ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 29-34

ΑΙΤΗΣΗ ΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΩΔΕΙΩΝ

Υπεύθυνη Δήλωση N1599
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Υπεύθυνη Δήλωση
ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Πλατεία Λαού – ΤΚ 41221 – Λάρισα
2410 536 886
dodiolar@yahoo.gr